AGRANA Sales & Marketing GmbH (ASM)

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE ȘI FURNIZARE

1. Preambul

 1. Următoarele definiții se vor aplica în continuare în prezentul document pentru termenii de mai jos:Condiții va însemna prezentele Condiții generale de vânzare și furnizare.Vânzător va însemna AGRANA Sales & Marketing GmbH, membră a AGRANA Group, așa cum este aceasta definită în Contractul de vânzare.

  Cumpărător va însemna partenerul contractual al Vânzătorului în cadrul unui Contract de vânzare.Bunuri va însemna toate tipurile de produse comercializate de către Vânzător, inclusiv zahăr, îndulcitori, melase, MelaMix, etc

  Părți va însemna Cumpărătorul și Vânzătorul, desemnați colectiv.

  Contract de vânzare va însemna un contract de vânzare individual pentru un anumit tip de produs, o anumită cantitate, calitate și un anumit tip de ambalaj pentru zahăr și/sau alte Produse, încheiat între Cumpărător și Vânzător.

  În scris va însemna comunicarea prin intermediul unui document semnat de ambele Părți sau prin scrisoare, fax, e-mail sau orice alte mijloace convenite între Părți.

 2. Prezentele Condiții sunt valabile începând cu 1 octombrie 2019 și până la revocarea lor.Acestea fac parte integrantă din orice Contract de vânzare încheiat între Părți. Acestea se aplică în mod analog și serviciilor furnizate de către Vânzător. Toate Condițiile anterioare sunt invalidate prin prezentul document.
 3. Prin acceptarea prezentelor Condiții și ca urmare a plasării unei comenzi, Cumpărătorul acceptă că toate comenzile astfel plasate vor fi guvernate exclusiv de prezentele Condiții. Orice condiții contrare ale Cumpărătorului se vor aplica doar dacă au fost acceptate în scris de către Vânzător.
 4. Orice condiții contrare de vânzare sau cumpărare ale Cumpărătorului nu se vor aplica și sunt declarate nevalide prin acordul reciproc al părților, chiar dacă acestea nu sunt respinse în mod explicit de către Vânzător.
 5. Erorile evidente de transmitere, ortografie, calcul sau alte erori evidente referitoare la confirmările comenzilor sau alte declarații nu vor fi obligatorii pentru Vânzător și pot fi rectificate de către acesta din urmă în orice moment după încheierea acordului respectiv.
 6. Toate mostrele sunt furnizate fără a institui nicio obligație, cu scopul inspectării. Datele de analiză reprezintă valori medii și reprezintă doar recomandări, cu excepția cazului în care Vânzătorul a furnizat garanții scrise referitoare la anumite proprietăți.

2. Prețuri și condiții de plată

 1. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, prețurile nete ofertate de către Vânzător sunt exprimate în Euro (EURO sau €). Prețurile ofertate nu includ TVA, care va fi taxat conform legislației in vigoare.
 2. Facturile vor fi achitate în termen de 14 zile calendaristice de la data emiterii acestora, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel. Orice comisioane (bancare) aplicabile tranzacțiilor monetare vor fi suportate de către Cumpărător.
 3. În cazul transferurilor bancare, plata va fi considerată efectuată în ziua în care suma relevantă este creditată în contul bancar al Cumpărătorului.
 4. În cazul încălcării unei obligații de plată, Vânzătorul va avea dreptul de a percepe dobândă pe sumele neachitate la termen, în valoare de 6% pe an și de a solicita rambursarea cheltuielilor cu recuperarea creanțelor.
 5. În cazul în care Cumpărătorul înregistrează debite față de Vânzător, indiferent de orice condiții contrare ale Cumpărătorului, Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza mai întâi plățile primite pentru compensarea oricăror datorii preexistente ale Cumpărătorului. În cazul unor costuri și/sau dobânzi anterioare, Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza plățile pentru a compensa mai întâi orice costuri suplimentare, apoi dobânda și, în final, principalul datorat.
 6. În cazul unei scăderi a solvabilității Cumpărătorului (conform informațiilor referitoare la activele acestuia obținute de către Vânzător), al unor modificări negative ale statutului juridic al acestuia, al încetării plăților, al eforturilor fără succes de colectare a datoriilor, al nerespectării condițiilor de plată, al deschiderii procedurii de faliment sau al încheierii unor acorduri cu creditorii, al renunțării la orice astfel de solicitare din cauza activelor insuficiente sau în cazul oricăror alte circumstanțe care afectează solvabilitatea Cumpărătorului, Vânzătorul va avea dreptul, la propria discreție, fie să ridice Bunurile neachitate, caz în care Cumpărătorul va avea obligația de a preda Bunurile Cumpărătorului în termen de opt zile de la transmiterea declarației de către Cumpărător cu privire la intenția acestuia de a ridica Bunurile, să solicite o garanție adecvată sau să rezilieze Contractul de vânzare.
 7. Dacă Părțile convin asupra achitării prețului de cumpărare în rate, Vânzătorul va avea dreptul de a solicita plata fără întârziere a tuturor datoriilor Cumpărătorului, dacă una dintre rate nu a fost achitată în intervalul de timp convenit.
 8. Părțile convin că nu se va aplica nicio compensare a creanțelor Cumpărătorului împotriva Vânzătorului sub forma unor rate ale prețurilor de vânzare, a unui drept de retenție sau reținerii plăților în baza revendicărilor în garanție sau altor revendicări nerecunoscute contra Vânzătorului.
 9. În cazul în care Cumpărătorul nu își respectă obligațiile rezultate dintr-un acord încheiat cu Cumpărătorul, acesta din urmă va avea dreptul, în orice moment, să revoce orice discounturi monetare, alte discounturi sau acreditive acordate sau emise anterior și de a le factura Cumpărătorului.

3. Comandarea bunurilor

 1. O comandă confirmată de către Vânzător în scris va fi considerată drept o comandă acceptată de Vânzător.
 2. Vânzătorul va avea dreptul de a refuza o comandă dacă aceasta este plasată de către o persoană care nu este autorizată prin Contractul de vânzare să plaseze comenzi în numele Cumpărătorului. Cumpărătorul se obligă să actualizeze lista persoanelor autorizate să plaseze comenzi, după cum este necesar.

4. Livrarea și preluarea Bunurilor

 1. Bunurile sunt livrate de către Vanzator DAP (conform definiției din Incoterms 2010), cu excepția cazului în care se convine altfel.
 2. Bunurile neambalate (în vrac) sunt livrate fără excepție și din rațiuni de asigurare a calității de către Vânzător.
 3. Cantitatea pentru care este emisă factura finală va fi stabilită de către Vânzător.
 4. În cazul livrărilor în vrac, baza facturării va fi greutatea netă măsurată pe un cântar calibrat în locația de încărcare. În cazul unor diferențe între cantitățile măsurate de către Vânzător și cele măsurate de către Cumpărător – pe cântare calibrate în mod valabil – care depășesc 0,5% in greutatea netă măsurată de către Vânzător, Cumpărătorul va avea dreptul de a solicita o inspecție. În acest caz, Cumpărătorul va transmite în prealabil Vanzatorului documente de calibrare valabile pentru cântarul propriu.
 5. În cazul în care Cumpărătorul preia personal Bunurile, nu se va acorda nicio reducere de preț sau orice alt avantaj, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.
 6. Vânzătorul va avea dreptul de a efectua livrări parțiale și de a emite facturi pentru acestea, caz în care Cumpărătorul nu va avea niciun drept de a se retrage din contract.
 7. Costurile suplimentare asociate livrărilor urgente solicitate de către Cumpărător vor fi suportate integral de către Cumpărător.
 8. Vânzătorul va preda Bunurile stipulate prin Contractul de vânzare Cumpărătorului, conform nivelului de calitate stipulat și în conformitate cu specificațiile produsului respectiv.
 9. Cumpărătorul se va asigura că Bunurile livrate pot fi descărcate corespunzător și fără întârziere. În cazul unei întârzieri la preluarea Bunurilor imputabilă Cumpărătorului, acesta din urmă va rambursa Vânzătorului toate cheltuielile suplimentare înregistrate din cauza întârzierii. Cu precădere în cazul descărcării cisternelor feroviare sau autocisternelor care durează mai mult de 120 de minute din cauza unor circumstanțe imputabile Cumpărătorului, Vânzătorul va avea dreptul de a percepe suma de 20 € pentru fiecare oră suplimentară de așteptare începută.
 10. În cazul livrărilor în vrac, Cumpărătorul va furniza echipamentele tehnice necesare pentru descărcarea Bunurilor. Dacă pentru descărcarea Bunurilor este necesară furnizarea un camion cu compresor sau pompă în locația Cumpărătorului, acesta va informa Vânzătorul în avans în acest sens.
 11. În cazul îndeplinirii cu întârziere a obligației asumate de către Vânzător sau al incapacității acestuia de a-și îndeplini obligațiile din rațiuni care depășesc puterea de control a acestuia, solicitările de compensare ale Cumpărătorului vor fi excluse in cazul in care neexecutarea sau neîndeplinirea nu este rezultatul comportamentului necorespunzător voit sau neglijenței vădite din partea Vânzătorului, a reprezentanților legali ai acestuia sau a împuterniciților săi.
 12. În cazul Produselor livrate pe paleți returnabili, Cumpărătorul are obligația de a returna acești paleți în aceeași cantitate și cu un nivel de calitate corespunzător (a se vedea Anexa 1 la prezentele Condiții), fie prin intermediul transportatorului Bunurilor imediat după livrare, fie ulterior, în baza unor acorduri individuale încheiate între Vânzător și Cumpărător. Paleții care nu îndeplinesc cerințele de calitate conform Anexei 1 nu vor fi preluați de către transportatorul contractual al Vânzătorului, iar returnarea acestora nu va fi confirmată. În cazul în care Cumpărătorul nu returnează paleții sau returnează doar o anumite parte a acestora, Vânzătorul va avea dreptul de a percepe Cumpărătorului suma netă de 8 € pentru fiecare Europalet (EURO) din lemn și de 50 € pentru fiecare palet din plastic (DD) nereturnat.
 13. Vâzătorul va livra produsul într-un ambalaj adecvat pentru păstrarea Bunurilor. Cumpărătorul va prelua Bunurile conform numărului de unitati și va verifica, în același timp, integritatea acestora de ambalare.
 14. În cazul în care Cumpărătorul identifică discrepanțe cantitative sau calitative sau daune în timpul recepției Bunurilor, acesta va redacta un raport scris referitor la incident, cu confirmarea șoferului și va transmite raportul respectiv Vânzătorului în termen de 3 zile lucratoare. Baza reclamației va fi reprezentată exclusiv de un raport semnat și ștampilat.

5. Garanția

 1. Cumpărătorul va avea obligația de a informa Vânzătorul în termen de 3 zile lucrătoare cu privire la orice neconformități identificate cu ocazia recepției Bunurilor (de ex., contaminarea identificată în timpul procesării). În acest caz, Cumpărătorul va demonstra că neconformitatea nu a fost cauzată de acesta și va permite Vânzătorului să efectueze un audit, care va include prelevarea de mostre la sediul Cumpărătorului.
 2. Dreptul exclusiv al Cumpărătorului de a ridica pretenții în garanție, de a solicita daune sau cheltuieli va expira în termen de 1 an de la data livrării. Dacă Bunurile respective au o durată de viață la raft mai mica de 1 an, îndatoririle în perioada de garanție vor corespunde duratei respective de viață la raft. Aceste perioade sunt valabile și pentru „vicii ascunse”.
 3. În cazul unor revendicări în garanție, Vânzătorul va lua măsurile necesare pentru înlocuirea gratuită a Bunurilor neconforme. Cu toate acestea, Vânzătorul va avea, la propria discreție, posibilitatea de a opta pentru îmbunătățirea (reprelucrarea) Bunurilor sau pentru furnizarea cantităților lipsă. În cazul în care Vânzătorul nu își poate îndeplini obligațiile în garanție în acest mod sau dacă acest lucru ar presupune costuri disproporționat de mari, Vânzătorul va avea dreptul de a oferi o reducere de preț pentru Bunurile neconforme.
 4. În cazul unor litigii, Vânzătorul va decide dacă va accepta sau va refuza reclamația, în baza unei analize efectuate de către un laborator independent acreditat, stabilit de comun acord între Părți. Dacă se constată că o reclamație este justificată, costurile verificărilor vor fi suportate de Vânzător. În alte situații, costurile verificărilor vor fi suportate de Cumpărător.
 5. Un defect care afectează doar o mică parte din livrare nu va conferi Cumpărătorului dreptul de a se retrage din contract cu privire la întreaga cantitate livrată.
 6. Dacă Bunurile livrate sunt returnate de către Cumpărător Vânzătorului sau către una dintre unitățile de producție ale Vânzătorului fără acordul explicit al Vânzătorului, acest lucru nu va reprezenta un temei pentru cereri de compensare, iar Cumpărătorul va suporta integral costurile rezultate.
 7. Revendicările în garanție nu vor fi acceptate dacă:
 8. Neconformitățile evidente nu sunt comunicate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Bunurilor sau
 9. Bunurile neconforme sunt modificate de către Cumpărător sau un terț.
 10. Referitor la validitatea Bunurilor, Vânzătorul va fi considerat răspunzător conform garanției doar dacă acesta a transmis instrucțiuni scrise privind utilizarea Bunurilor respective și dacă se poate stabili că aceste instrucțiuni au fost respectate.

6. Analize de calitate a zahărului

 1. În cazul unor litigii, analizele de calitate a zahărului vor fi efectuate conform metodelor ICUMSA în vigoare (a se vedea tabelul de mai jos).
Polarizare(°Z)ICUMSA GS 2/3-1
Conținut de zahăr invertit(% după greutate)ICUMSA GS 2-4
Culoare(Punct UE)ICUMSA GS 2-13
Conținut de cenușă determinat conductometric(Punct UE)ICUMSA GS 2/3/9-17
Culoare măsurată în soluție(Punct UE)ICUMSA GS 2/3-10
Conținut de umiditate(% w/w)ICUMSA GS 2/1/3/9-15
Număr de bacterii, drojdii și mucegaiuri(cfu/10 g)ICUMSA GS 2/3-41
Granulație ICUMSA GS 2/9-37

 

7. Dreptul de proprietate

 1. Anterior achitării integrale a tuturor datoriilor Vânzătorului în baza relației comerciale cu Cumpărătorul, inclusiv a costurilor, dobânzilor și dobânzilor pentru plățile cu întârziere, dreptul de proprietate asupra Bunurilor furnizate va aparține Vânzătorului. Această prevedere se aplică și în cazul în care o parte dintre sau toate datoriile Vânzătorului au fost incluse într-un extras de cont. În acest caz, reținerea dreptului de proprietate va servi drept garanție colaterală pentru soldul reclamat de Vânzător.
 2. Cumpărătorul se obligă să manipuleze și să depoziteze în mod corespunzător Produsele livrate. Cumpărătorul va fi răspunzător pentru daunele de orice tip, precum și pentru pierderi, indiferent de modul în care au survenit. De asemenea, Cumpărătorul va avea obligația de a asigura în mod corespunzător Bunurile contra tuturor situațiilor de forță majoră pe durata perioadei de reținere a dreptului de proprietate. Drepturile și revendicările Cumpărătorului în baza acestei acoperiri prin asigurare vor fi transferate Vânzătorului fără să fie necesară o solicitare explicită din partea acestuia în acest sens. Cumpărătorul va avea, de asemenea, obligația de a pune în mod voluntar la dispoziția Vânzătorului dovezi privind acceptarea transferului irevocabil al acestora de către asigurător.
 3. În cazul unei revânzări, Cumpărătorul va ceda Vânzătorului toate drepturile primare și secundare și toate garanțiile rezultate din revânzarea sau procesarea Bunurilor achiziționate de către Cumpărător aferente clienților săi, până la momentul în care astfel de drepturi deținute și revendicate de către Vânzător contra Cumpărătorului au fost îndeplinite, adică într-o sumă echivalentă cu facturile neachitate ale Vânzătorului plus o sumă suplimentară de 10%. În cazul combinării sau amestecării Bunurilor care fac obiectul reținerii dreptului de proprietate cu alte Bunuri, Vânzătorul va deține drepturi comune de proprietate asupra produsului rezultat, proporțional cu valoarea Bunurilor care fac obiectul reținerii titlului asupra altor Bunuri la momentul combinării sau amestecării. Dacă activul (activele) rezultat(e) sunt vândute ulterior, Cumpărătorul, similar condiției anterioare, va revoca Vânzătorului partea corespunzătoare din prețul de achiziție obținut prin revânzare. Dacă Bunurile care fac obiectul retenției dreptului de proprietate sunt procesate în baza unui contract de lucrări, astfel încât un terț obține dreptul de proprietate, Cumpărătorul, în mod analog cu prevederile anterioare, va cesiona pretențiile asupra cotei parte corespunzătoare din comision către Vânzător. Toate transferurile vor fi sub forma unei garanții colaterale.
 4. Sub rezerva revocării în orice moment, Cumpărătorul va avea dreptul de a solicita recunoașterea creanțelor deținute împotriva clienților săi în numele Vânzătorului, sub rezerva obligației Cumpărătorului de a-și îndeplini obligațiile de plată către Vânzător. La solicitarea Vânzătorului, Cumpărătorul va avea obligația de a lua toate măsurile rezonabil pentru a proteja drepturile Vânzătorului față de clienții săi.
 5. Confiscarea, cedarea garanției colaterale sau aplicarea oricărei alte restricții în favoarea unei terțe părți referitoare la Bunurile care fac obiectul dreptului de retenție a titlului deținut de către Vânzător sunt interzise în mod explicit. Cumpărătorul va avea obligația de a se opune oricăror revendicări ale terților asupra proprietății Vânzătorului și va fi răspunzător pentru pierderile sau costurile înregistrate ca urmare a unor astfel de revendicări ale terților.

8. Limitarea răspunderii

 1. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierderi sau daune rezultate din neglijența vădită sau minoră, indiferent dacă astfel de pierderi sau daune sunt cauzate de un comportament care încalcă prevederile Contractului de vânzare sau necorespunzător, inclusiv răspunderea pentru pierderile indirecte, inclusiv față de terți, în limitele permise prin lege. În mod similar, răspunderea pentru daunele subsecvente, indiferent de natura acestora, va fi exclusă în limitele permise prin lege. În orice caz, răspunderea Vânzătorului va fi limitată la o sumă echivalentă cu valoarea Bunurilor vizate.

9. Compensarea

 1. În cazul în care Părțile convin asupra unor volume și prețuri fixe pentru o perioadă de timp definită prin Contractul de vânzare, Cumpărătorul va comanda și va prelua integral volumul contractat al Bunurilor pe parcursul termenului contractual și va achita la termen Vânzătorului contravaloarea Bunurilor. Vânzătorul va livra Cumpărătorului întregul volum contractat al Bunurilor, pe durata termenului contractual, cu excepția cazului în care Vânzătorul este exonerat de îndeplinirea obligațiilor contractuale ca urmare a încălcării oricăror obligații contractuale de către Cumparator. În cazul în care Cumpărătorul nu comandă sau nu preia integral volumul contractat pe durata Contractului de vânzare, iar Părțile nu încheie un acord cu privire la volumele neacoperite, Vânzătorul va avea dreptul (dar nu și obligația) de a depozita Bunurile pe cheltuiala Cumpărătorului.

10. Protejarea datelor

 1. Părțile vor procesa datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru protejarea datelor cu caracter personal și securitatea acestora. Părțile vor avea dreptul de a stoca și procesa toate datele necesare pentru executarea relației contractuale, inclusiv datele cu caracter personal. Părțile nu au dreptul de a dezvălui niciun fel de informații dobândite pe parcursul relației contractuale sau după executarea integrală a oricăror Contracte de vânzare. Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a impune obligații similare de confidențialitate persoanelor care acționează în numele acestora pe durata executării Contractului de vânzare. Referitor la Vânzător, cerința de confidențialitate nu se aplică informațiilor dezvăluite oricăror societăți din cadrul Grupului AGRANA din Austria sau din străinătate. Informații suplimentare sunt disponibile la link-ul de mai jos: https://www.agrana.com/gdpr/en/

11. Încetarea Contractului

 1. Vânzătorul va avea dreptul de a rezilia Contractul de vânzare cu efect imediat în cazul în care Cumpărătorul înregistrează întârzieri la plată mai mari de 15 zile de la data scadenței.
 2. În cazul rezilierii, Vânzătorul va avea posibilitatea, la propria discreție, să solicite compensare sau să solicite penalizări contractuale în valoare de 20% din prețul de vânzare convenit, această penalizare contractuală nefăcând obiectul unei reduceri sau exonerări judiciare. Toate costurile asociate unor astfel de proceduri vor fi suportate de Cumpărător.

12. Forța majoră

 1. Nici Cumpărătorul și nici Vânzătorul nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor asumate sau pentru executarea necorespunzătoare a Contractului de vânzări dacă o atare neexecutare sau îndeplinire necorespunzătoare este rezultatul unui eveniment inevitabil și imprevizibil care depășește puterea de control a fiecăreia dintre Părți și este insurmontabil în ciuda luării măsurilor adecvate („forța majoră”). Aceasta include, fără limitare, războiul, sabotajul, mișcările sociale sau alte tulburări civile, catastrofe, incendii, explozii, inundații, furtuni sau alte calamități naturale sau lipsa forței de muncă, a carburantului, materiei prime sau echipamentelor.
 2. Partea afectată va informa cealaltă Parte într-un termen rezonabil și va depune eforturi rezonabile pentru a reduce durata și impactul unui eveniment de forță majoră. Termenul de livrare convenit va fi prelungit în mod corespunzător dacă intervalul convenit inițial nu poate fi respectat ca urmare a unei situații de forță majoră. Dacă situația de forță majoră continuă pe o perioadă de 30 de zile sau mai mult, ambele Părți vor avea dreptul de a rezilia Contractul de vânzare, fără a ridica niciun fel de pretenții legale contra celeilalte Părți.
 3. Un declin economic, o prăbușire a pieței, o modificare a condițiilor comerciale generale sau alte evenimente comerciale similare nu vor fi considerate drept forță majoră.

13. Jurisdicția

 1. Jurisdicția pentru orice litigii dintre Vânzător și Cumpărător asociate direct sau indirect Contractului de vânzare, indiferent de natura acestora, va aparține Tribunalului comercial din Viena (Handelsgericht Wien).
 2. Cu toate acestea, la alegerea Vânzătorului, astfel de situații pot fi adresate și instanței competente de la sediul Cumpărătorului.

14. Legislația aplicabilă

 1. Cu excepția cazului în care Părțile convin altfel, toate relațiile contractuale, precum și litigiile juridice rezultate din acestea, vor vi guvernate de legislația austriacă. Convenția ONU asupra Contractelor de vânzare internațională de bunuri (CISG) nu se aplică.

15. Modificari

  1. Prezentele Condiții vor putea fi modificate exclusiv în scris, în baza unei anexe la acesta, cu semnăturile reprezentanților autorizați ai Părților.

16. Prevederi finale

 1. Prezentele Condiții au fost redactate în limba engleză și în limba (limbile) locală (locale) aplicabilă(e). În cazul unor discrepanțe, versiunea în limba engleză va prevala.

Încheiat în Viena, în septembrie 2019.


ANEXA 1

Referitor la punctul 4 al. (12) legat de gestionarea paleților

Scopul prezentei Anexe este acela de a stabili cerințele de calitate pentru Europaleții (EURO) din lemn și pentru paleții din plastic (DD) furnizați de către Cumpărător și Vânzător.

Transportatorul contractual al Vânzătorului are obligația (conform prevederilor contractului de transport) să preia de la Cumpărător doar acei paleți care îndeplinesc toate cerințele de mai jos.

 

Cumpărătorul are obligația de a returna doar acei paleți care îndeplinesc următoarele cerințe de calitate:

1. Dimensiunile paleților

 • Europalet (EURO) standard din lemn (1200 mm × 800 mm × 150 mm)
 • palt DD standard din plastic (600 mm × 800 mm × 155 mm)

Paleții non-standard nu sunt acceptați.

 1. Mărci de paleți standard din lemn – „EURO” sau „EPAL”.
 2. Calitatea paleților – Paleții vor fi în conformitate cu standardele EPAL; plăcile paleților, colțurile, etc. vor fi complete și în stare corespunzătoare, iar dacă orice parte a paletului este ruptă, fisurată sau desprinsă, paletul va fi respins.
 3. Starea de curățenie a paleților va fi corespunzătoare pentru produse alimentare – Suprafața plăcilor fiecărui palet va fi curată și nu va prezenta urme de contaminanți cum ar fi uleiul, vopseaua sau orice alte impurități sau substanțe absorbante.
 4. Conținutul de umiditate – Paleții vor fi uscați și pregătiți pentru utilizare imediată; conținutul de umiditate va fi sub 22%. Paleții vizibil uzi sau cei îmbinați în apă sau alte lichide vor fi respinși.
 5. Siguranța: Elementele de prindere – Cuiele nu vor ieși în afara paletului, deoarece acest lucru ar putea periclita siguranța muncitorilor în timpul manipulării sau deteriorarea ambalajului produsului.