Informaţii cu privire la prelucrarea datelor în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR)

Informaţii privind protecţia datelor

Ne angajăm în special să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (abreviate “date”) exclusiv pe baza reglementărilor legale. Această politică de protecţie a datelor este concepută pentru a vă oferi informaţii complete cu privire la modul de prelucrare a datelor de către compania noastră şi drepturile şi cererile dumneavoastră în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor.

1.Cine este responsabil de prelucrarea datelor şi pe cine puteți contacta?
Responsabil de prelucrarea datelor:
AGRANA ROMÂNIA SA
București, Șoseaua Străulești nr. 178 – 180, sector 1,
RO-013339 București
+4 0372 381 000
E-mail:  contact@zaharmargaritar.ro

2.Ce date sunt prelucrate şi din ce surse provin aceste date?
Prelucrăm datele primite de la dumneavoastră în cursul iniţierii şi stabilirii unei relaţii comerciale. De asemenea, prelucrăm datele primite de la companiile cu care avem o relaţie comercială în curs de desfăşurare.
Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate atunci când utilizaţi formularul de contact de pe site-ul nostru:

 • Prenume, nume, adresă de e-mail

Dacă participaţi la unul dintre concursurile noastre, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-aţi trimis prin intermediul Facebook sau al formularului de concurs:

 • prenume, nume, e-mail, număr de telefon, stradă, oraş, cod poştal

Toate detaliile cu privire la procesul de aplicare se găsesc aici

3.În ce scop şi pe ce bază legală sunt prelucrate datele?
Prelucrăm datele dumneavoastră în conformitate cu prevederile legale:

 • Datele cu caracter personal pe care ni le trimiteţi prin formularul de contact vor fi utilizate doar pentru a răspunde la cererea dumneavoastră Datele nu sunt transmise unor terțe părți.
 • Folosim informaţiile furnizate de dumneavoastră în cadrul unui concurs sau campanii de marketing pentru a derularea concursul respectiv, desemnarea câștigătorului, respectiv pentru înmânarea premiilor. Termenii şi condiţiile de participare pentru fiecare concurs vor fi listate separat.
 • Pentru a ne îndeplini obligaţiile (pre-)contractuale:

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în scopul vânzării şi distribuirii de mărfuri şi servicii, pentru aprovizionare şi logistică. Datele vor fi prelucrate în special în faza de iniţiere a relației comerciale şi în executarea contractelor încheiate cu dumneavoastră.

 • Pentru a ne îndeplini obligaţiile legale:

Prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea diverselor obligaţii legale prevăzute, de exemplu, în Codul Fiscal (ex. Plata impozitului) sau reglementările contra spălării banilor, etc.

 • Pentru a proteja interesele legitime:

După asumarea unui echilibru al intereselor, putem prelucra datele dumneavoastră dincolo de măsura necesară pentru îndeplinirea contractului în vederea protejării intereselor legitime ale noastre. În următoarele cazuri, prelucrarea datelor are loc pentru a proteja interesele legitime, de exemplu:

 • măsuri de management al activității şi măsuri întreprinse pentru a rafina produsele şi serviciile,
 • administrarea unei baze de date a clienților pentru a îmbunătăţi serviciile pentru clienți,
 • măsuri întreprinse pentru protecţia împotriva acţiunilor ilegale sau a nerespectării contractului,
 • în cursul procedurii legale.

Prin consimțământul dumneavoastră:
În cazul în care ați consimţit să vi se prelucreze datele de către noi, datele vor fi prelucrate exclusiv în conformitate cu scopurile enumerate. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment,. În acest caz, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul adresei de e-mail prevăzute la punctul 1 sau, în pe email contact@zaharmargaritar.ro .

4.Cine primește datele?
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către Agrana Romania SA (AGRANA).
Datele cu caracter personal nu vor fi publicate în orice alt context.
Datele vor fi prelucrate şi utilizate în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale. Poate fi necesar, de la caz la caz, să se transfere datele unor terţi (în special persoanelor și contractate de operator) pentru a atinge obiectivele dorite.
Dacă autorizăm o persoană împuternicită vom rămâne responsabili pentru protejarea datelor dumneavoastră. Toate persoanele împuternicite și contractate au obligaţia contractuală să vă păstreze datele confidențiale și să prelucreze aceste date în scopul efectuării serviciilor. Persoanele împuternicite și contractate de AGRANA vor primi doar datele dumneavoastră în cazul în care aceste date sunt necesare pentru a presta serviciile respective.

Acestea sunt, de exemplu:

 • Furnizori de servicii IT necesari pentru exploatarea și securitatea sistemelor noastre de IT
 • Furnizori de servicii autorizați pentru programarea şi întreţinerea site-ului nostru/bazei de date a solicitanților/programului pentru buletine informative/ bazei de date a clienților
 • Editori de anunțuri publicitare şi adrese şi birouri de imprimare a corespondenţei poştale sau a livrării raportului anual
 • AGRAFICS communication S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Piata C.A. Rosetti, nr. 4, et. 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12139/2010, Cod de Inregistrare Fiscala RO15103179 imputerenicit pentru desfasurarea campaniilor de marketing.

În plus, AGRANA poate fi legal obligată să divulge datele dumneavoastră în cazul în care acest lucru este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale ale clientului în fața autorităților juridice.

5.Cât timp vor fi stocate datele?
Dacă utilizaţi formularul de contact de pe site-ul nostru pentru a ne trimite datele personale, datele dumneavoastră vor fi şterse, de îndată ce vom prelucra cererea dumneavoastră.
În cazul în care ați participat la unul dintre concursurile noastre, datele vor fi stocate până la expirarea termenului prevăzut pentru concurs şi vor fi șterse după ce premiul a fost acordat, cu excepția cazului în care există obligații legale în temeiul cărora suntem obligați să păstrăm datele o anumită perioadă de timp (ex. În cazul plății impozitului pentru premiile acordate în campanii de marketing).
Datele prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor (pre)contractuale vor fi stocate pe toata durata prevăzută de lege pentru datele respective.

6.Care sunt drepturile de protecție a datelor?
Aveţi dreptul de informare, dreptul de rectificare, ștergere sau restricţie a prelucrării datelor stocate, dreptul de a vă opune prelucrării datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a depune o plângere legală în conformitate cu prevederile legii privind protecţia datelor, în orice moment.

Dreptul de informare:
Aveţi dreptul să obţineți informaţii de la noi cu privire la faptul dacă şi în ce măsură prelucrăm datele dumneavoastră.

Dreptul de rectificare:
În cazul în care prelucrăm date care sunt incomplete sau incorecte, aveți dreptul de a obține rectificarea sau completarea acestor date de la noi în orice moment.

Dreptul de ştergere:
Aveţi dreptul să obţineți de la noi ştergerea datelor în cazul în care am prelucrat ilegal aceste date sau în cazul în care prelucrarea acestor date constituie o încălcare disproporționată a intereselor dumneavoastră legitime. Vă rugăm să reţineţi că ştergerea imediată poate fi interzisă din anumite motive, de ex. dispoziții legale privind reținerea datelor.

Dreptul la limitarea prelucrării:
Aveţi dreptul de a obţine limitarea prelucrării datelor dumneavoastră în cazul în care:

 • contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor,
 • prelucrarea este ilegală, şi totuşi vă opuneți ştergerii datelor şi solicitați, în schimb, limitarea utilizării lor,
 • nu mai avem nevoie de date în scopul destinat, dar aveţi nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor cereri legale, sau
 • v-ați opus prelucrării datelor.

Dreptul de portabilitate a datelor:
Aveţi dreptul de a primi datele, pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat şi care se poate citi electronic şi aveți dreptul de a transmite aceste date altei părţi responsabile fără impedimente din partea noastră, cu condiţia ca:

 • să prelucrăm aceste date în baza unei declarații revocabile privind consimțământul furnizat de dumneavoastră sau de a executa un contract încheiat între noi, şi
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise direct de către noi unui alt operator.

Dreptul de a obiecta:
În cazul în care prelucrăm datele pe baza intereselor legitime, aveţi dreptul de a obiecta la această prelucrare, din motive legate de situaţia dumneavoastră specială, în orice moment. Nu vom mai prelucra datele decât atunci când putem demonstra motive convingătoare și legitime pentru prelucrare care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale. Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct în orice moment, fără precizarea unui motiv.

Dreptul la reclamaţie:
Dacă credeţi că vă prelucrăm datele prin încălcarea legii privind protecţia datelor din Romania sau legislatia europeană, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa contact@zaharmargaritar.ro pentru a răspunde la orice întrebări.

În caz de dubii, putem avea nevoie de informaţii suplimentare pentru a confirma identității dumneavoastră. Aceasta serveşte la protejarea drepturilor şi a confidenţialității datelor dumneavoastră.

Aveţi dreptul de a depune o plângere la:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1,
010336 Bucuresti,
Tel. 0318.059.211
Email: anspdcp@dataprotection.ro

7.Aveți obligația de a furniza date?
Prelucrarea datelor poate fi necesară pentru încheierea şi executarea contractului dumneavoastră cu noi. Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră personale. Însă dacă nu furnizaţi aceste date, vom fi nevoiți, de regulă, să refuzăm să încheiem contractul, sau să executăm comanda. sau vom fi în imposibilitatea de a continua să îndeplinim un contract existent şi, în consecinţă, vomr fi nevoiți să îl reziliem.

Cu toate acestea, nu sunteți obligat să vă dați consimțământul la prelucrarea datelor care nu sunt relevante pentru executarea contractului sau nu sunt obligatorii prin lege.

8.Datele cererii
Dacă ne trimiteţi o cerere, datele cererii vor fi accesibile numai acelor persoane care sunt autorizate şi implicate în procesul de solicitare.

Mai multe informaţii cu privire la prelucrarea datelor în cadrul procesului de solicitare pot fi găsite la următorul link: Link-ul către politica de protecție a datelor solicitanților

9.Cookie-uri şi instrumente de urmărire
Cookie-uri
Site-ul nostru foloseşte aşa-numitele “cookie-uri”. Acestea sunt fişiere text de dimensiuni mici care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră cu ajutorul browser-ului. Folosim cookie-uri pentru a face serviciile noastre mai uşor de utilizat. Unele cookie-uri rămân stocate pe dispozitiv chiar şi după părăsirea site-ului nostru, până când le ştergeţi. Acestea ne permit să recunoaștem browser-ul la următoarea vizită.

Dacă nu sunteţi de acord cu acest lucru, puteţi configura browser-ul pentru a vă informa ori de câte ori cookie-urile sunt setate şi puteți decide asupra acestora numai de la caz la caz. Setările necesare diferă în funcție de browser şi dispozitiv, și de obicei, pot fi găsite în secțiunea ‘Suport’ a dispozitivului sau a browser-ului.

Dezactivarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea site-ului nostru.Acest site folosește următoarele cookie-uri:

Tip cookie Care este scopul acestui tip de cookie? Ce date personale colecteaza acest tip de cookie? Cat timp este activ acest cookie?
Cookie strict necesare Cookie-urile necesare ajută site-ul sa fie utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site Aceste fisiere nu stocheaza informatii despre utilizator care ar putea fi folosite in scopuri comerciale sau informatii referitoare la paginile vizitate. Doar pe durata sesiunii
Cookie de performanta Acestea colecteaza informatii despre modul in care folositi un site web, de exemplu, care sunt paginile vizualizate cel mai des si daca intampinati mesaje de eroare. Acestea nu colecteaza informatii care va pot identifica, toate datele fiind anonime. Cookie-urile de performanta sunt folosite doar pentru a imbunatati modul in care functioneaza site-ul.
Cookie privind functionalitatea Acestea sunt Cookie-urile care sunt setate pentru a imbunatati functionalitatea site-ului. Amintesc continutul pe care l-ati vizionat anterior pe acest site sau adresa de e-mail si parola furnizate la inregistrare in timpul unei vizite anterioare pe acest site. Cookie-urilor functionale ne permite sa va oferim continut adaptat intereselor dumneavoastra, nemaifiind necesara o noua inregistrare sau sa introduceti din nou anumite informatii in formularele de inregistrare atunci cand va intoarceti pe acest website
Cookie de directionare Acest cookie este scris, de obicei, în browser la prima dvs. vizită pe acest site web din browserul respectiv. Dacă cookie-ul a fost şters de dvs. şi browserul vizitează ulterior acest site web, un nou cookie __utma este scris cu un ID unic diferit. Acest cookie este utilizat pentru determinarea vizitatorilor unici pe acest site web şi este actualizat la fiecare vizualizare de pagină. În plus, acest cookie este prevăzut cu un ID unic, pe care Google Analytics îl utilizează pentru a asigura atât valabilitatea, cât şi accesibilitatea cookie-ului ca măsură de securitate suplimentară. Acest cookie stochează tipul de referinţă utilizat de dvs. pentru a ajunge la acest site web, fie printr-o metodă directă, o legătură de referinţă, o căutare de site web sau o campanie precum un anunţ sau printr-o legătură de e-mail. Acesta este utilizat pentru a calcula traficul motorului de căutare, campanii de anunţuri şi navigarea în paginile din acest site web. Cookie-ul este actualizat la fiecare vizitare a paginilor din acest site web. Acest cookie funcţionează împreună cu cookie-ul __utmb pentru a determina dacă să stabilească sau nu o nouă sesiune pentru dvs. Acest cookie expiră atunci când părăsiţi browserul.
Cookie de publicitate Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Cookie-uri de performanta / analitice.
Unele dintre cookie-urile de pe acest site colecteaza informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-ul, precum paginile vizitate mai des, mesajele de eroare care apar la pagini web etc. Aceste cookie-uri nu colecteaza informatii care identifica vizitatorii. Toate informatiile despre aceste cookie-uri sunt colectate si agregate si raman confidentiale. Acestea sunt folosite doar pentru a imbunatati modul in care functioneaza site-ul nostru.

Cookie-uri de sesiune
Acestea sunt cookie-uri temporare care sunt stocate in fisierul cookie al browserului tau pana cand sesiunea browser se incheie. Aceste cookie-uri sunt obligatorii pentru ca anumite aplicatii sau functii de pe acest site sa functioneze corect.

Cookie-uri persistente
Putem folosi cookie-uri persistente pentru a-i oferi o experienta mai buna utilizatorului (de ex. furnizarea unei navigari optimizate). Aceste cookie-uri raman in fisierul cookie al browserului tau pentru o perioada mai lunga. Perioada de timp variaza in functie de alegerile pe care le vei face cu privire la setarile browser-ului de internet. Cookie-urile persistente permit ca informatia sa fie transmisa catre un server web de fiecare data cand un utilizator acceseaza acel site. Cookie-urile persistente sunt de asemenea cunoscute drept cookie-uri de urmarire.

Instrumentele de urmărire şi utilizarea Google Analytics
Instrumentele de analiză sunt folosite pe site-ul nostru pentru a colecta informaţii generale privind modelele de utilizare ale vizitatorilor. Acestea cuprind, de exemplu, paginile vizualizate, timpul de vizualizare, paginile de legătură și informațiile generale despre sistemul dumneavoastră informativ, cum ar fi sistemul de operare, rezoluţia ecranului, browser-ul folosit, etc. Toate datele colectate sunt stocate în mod anonim şi nu pot fi atribuite dumneavoastră personal. Dacă nu sunteţi de acord cu această detectare anonimizată a modelelor de utilizare, puteţi preveni acest lucru prin dezactivarea cookie-urilor din browser-ul dumneavoastră.

Această pagină de Internet foloseşte și Google Analytics, un serviciu de analiză prin Internet furnizat de Google. Google Analytics foloseşte cookie-uri care permit analiza utilizării site-ului de către dumneavoastră.

Informaţiile generate de cookie-uri cu privire la utilizarea acestui site (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise către un server  Google din SUA şi stocate acolo. Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea site-ului, pentru a elabora rapoarte privind activitățile site-ului şi a oferi alte servicii legate de utilizarea site-ului și a internetului. Google poate, de asemenea, transmite aceste informaţii către terţe părţi în măsura în care acest lucru este impus de lege sau în măsura în care terţe părţi prelucrează aceste date în numele Google. Puteţi împiedica instalarea cookie-urilor prin modificarea setărilor corespunzătoare în software-ul browser-ului dumneavoastră; cu toate acestea vă rugăm să fiţi conştienţi de faptul că, în acest caz, nu este posibil să utilizați pe deplin toate funcțiile pe care le oferă site-ul nostru. Utilizând acest site, consimţiţi la prelucrarea datelor colectate despre dumneavoastră de către Google în modul şi în scopurile menţionate mai sus.

Prin prezenta vă informăm că acest site foloseşte Google Analytics exclusiv în combinaţie cu un add-on de dezactivare “_anonymizeIp()”. Adresa dumneavoastră de IP nu va fi stocată complet. Identificarea adresei de IP a utilizatorului site-ului de către Google Analytics este, prin urmare, exclusă.

Vă puteți opune acestui lucru prin instalarea add-on al browserului pentru dezactivarea Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Acesta informează Google Analytics că nicio informaţie cu privire la utilizarea site-ului nu poate fi transmisă către Google Analytics. Nu vom folosi instrumente de urmărire pentru a colecta datele personale despre dumneavoastră fără a fi conştienţi de acest lucru:

 • fără permisiunea dumneavoastră expresă, sau
 • nu vom transmite orice astfel de date furnizorilor terţi şi platformelor de marketing sau
 • nu vom conecta datele de datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, adresă, etc.).

Cum pot opri cookie-urile?
Browser-ul poate fi setat pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau sa fie acceptate de la un site anume. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Daca nu regasesti aceste setari, acceseaza sectiunea de “help” a browserului.

Mai jos sunt redate link-uri pentru gestionarea cookie-urilor in cazul utilizarii urmatoarelor browsere: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari si Opera

Cookie settings in Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Cookie settings in Mozilla https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Cookie settings in Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Cookie settings in Safari https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=en_US

Cookie settings in Opera http://www.opera.com/help/tutorials/

10.Utilizarea partajării în rețele sociale
Nu folosim plugin-uri pentru serviciile respective de socializare pentru funcționalități de partajare în rețele sociale. În schimb, ne-am stabilit doar un link cu text sau grafică. Acestea nu transmit date, cum ar fi adresa IP, browser-ul folosit, rezoluţia, site-urile web vizualizate, data şi ora, serviciilor de socializare respective.

Aceste link-uri arată ceva de genul acesta: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.​zaharmargaritar.ro

Dacă faceţi clic pe un link de partajare în rețele sociale în timp ce sunteți conectat la contul respectiv de socializare, aveţi posibilitatea să partajaţi conţinutul paginilor noastre pe profilul dumneavoastră. Acest lucru le permite serviciilor de socializare să asocieze vizita dumneavoastră cu paginile noastre la contul de utilizator. Vă rugăm să reţineţi că, în calitate de furnizor de pagini, nu suntem informaţi nici de conţinutul datelor transmise și nici de utilizarea lor de către Facebook.